مکانیزم عملکرد فیلتر های دستگاه تصفیه آب 6 مرخله ای خانگی

 مکانیزم عملکرد فیلتر های دستگاه تصفیه آب 6 مرخله ای خانگی

مکانیزم عملکرد فیلتر های دستگاه تصفیه آب 6 مرخله ای خانگی

1 ) مرحله اول :فیلتر پلی پروپیلن : قابلیت حذف کلیه رسوبات ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها ، لجن ، ذرات معلق تا دقت 5 میکرون .

2 ) مرحله دوم :فیلتر کربن گرانول : که قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها ، طعم ، رنگ و بوی نامطبوع آب .

3 ) مرحله سوم :فیلتر کربن بلاک : که قابلیت آن همانند کربن گرانول است به اضافه اینکه کلیه ذرات بزرگتر از 5 میکرون را نیز حذف می کند .

4 ) مرحله چهارم :فیلتر RO : حذف میکروب ها ، قارچ ، کیست ، انگل ، نیترات ، ویروس ها ، مواد سمی ، آب شیرین کن و پایین آورنده سختی آب با دقت 0/0001 میکرون

5 ) مرحله پنجم :فیلتر کربن نهایی : این فیلتر هر نوع طعم و بوی احتمالی ناشی از ذخیره شدن آب در مخزن دستگاه را حذف می نماید .

6 ) مرحله ششم :فیلتر حاوی مواد معدنی : که بخش قابل توجهی از مواد مصرفی مورد نیاز بدن را وارد آب کرده و باعث گواراتر شدن آب میگردد .

 در این مرحله شما میتوانید آب معدنی تولید خودتان را نوش جان کنید

1) Step 1: Polypropylene Filter: Ability to remove any sediment, sand, mud, rust, pipes, mud, suspended particles up to 5 micron accuracy.

2) Step 2: Granular carbon filter, which can remove free chlorine, pesticides, agriculture, trihalomethanes, taste, color and odor of water.

3) Step 3: carbon block filter: the ability of the carbon granules like to add that all particles larger than 5 microns are also removed.

4) Step 4: Filter RO: remove germs, fungus, cysts, parasites, nitrates, viruses, toxins, desalination and lowering water hardness 0.0001 micron precision

5) Step 5: The final carbon filter: The filter every possible taste and odor of the water stored in the tank to remove the device.

6) Step 6: The filter contains minerals that the body needs to consume a significant portion of the water, causing the water is Gvaratr.

  The production of mineral water you can drink yourself to death

Site soft water, soft water company, representing soft water, water purification soft water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj water treatment, water system, Safe, Safe water company, the price of soft water, domestic water treatment system, Safe price of water, representing the water treatment system, water purification soft water sales representative Safe water

مطالب مرتبط