مزایای تصفیه آب

مزایای تصفیه آب

مزایای تصفیه آب

با توجه به این که 60 درصد بدن ما آب است هرگونه ناخالصی درآب تاثیر زیادی بر سلامتی بدن و پوست دارد. حتی کلر اضافه شده به آب با مواد آلی موجود در آب ترکیب شده و ایجاد تری هالومتانها کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر و سمی مینماید که سرطانزا می باشد

بیش از 700 نوع ماده شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی، فاضلابهای شهری و سموم آفات نبایت در آبهای جاری و زیرزمینی می باشد.

وجود فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم که بیشتر به خاطر پسابهای کارخانجات صنعتی وارد آب می شود باعث ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، ام اس، سنگ کلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان می شود.

وجود میکروبها در آب نیز باعث انتقال امراض مختلف به انسان می شود از جمله بیماریهایی که ممکن است از طریق نوشیدن آب شرب به انسان منتقل شود وبا، حصبه، اسهال میکروبی و خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و کبدی می باشد.

عدم خرابی لوازم خانگی که با آب مرتبط هستند مثل سماور- اتو بخار – بخار شوی و غیره همچنین چای وقهوه را با عطر و طعم ورنگ واقعی ولذت بخش تهیه کنیم

با نوشیدن آب سالم , سالم زندگی کنیم

Considering the fact that 60% of our body is water, any water contamination affects the body and skin. , municipal wastes and toxins in the flowing water and groundwater is Nbayt pests.

Heavy metals such as lead, mercury, zinc, nickel, chromium, mostly due to industrial wastes into the water causing chromosomal defects, mental retardation, dementia, multiple sclerosis, kidney stones, rickets and types of cancer.

There are germs in the water can also be transmitted to human diseases, including diseases that may be transmitted to humans through drinking water cholera, typhoid, diarrhea, bacterial and anemia, hepatitis, tuberculosis, diphtheria, parasites, blood and liver.

No damage appliances that are associated with water like Smavr- Steam – Steam Cleaner with flavor and color of tea and coffee etc. The actual enjoyable prepare
Drinking clean water, live healthy

Soft water, soft water filter, the price of soft water, domestic water treatment Safe water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, home water purification system water Safe, Branch Water Purifier, Water site Safe, Safe water companies, water treatment machine sales water Safe, Safe water company to install water filters, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agency

مطالب مرتبط