استفاده از روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis) برای تصفیه آب

استفاده از روش اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) برای تصفیه آب

استفاده از روش اسمز معکوس (REVERSE OSMOSIS) برای تصفیه آب

دارای 6 مرحله برای تصفیه آب به شرح زیر:

مرحله اول (A ) فیلتر کارتریج پلی پروپلین 5 میکرون:جهت جلوگیری از عبور تخم انگل و اجسام ریز و محلول در آب مثل شن، گل و نمک و یا زنگ زدگی لوله‌های آب( تا قطر 5 میکرون) بکار گرفته می‌شود.

مرحله دوم (B) فیلتر کارتریج کربن اکتیو :این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید، و قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها را دارد.

مرحله سوم (C) فیلتر کارتریج کربن فشرده :ضمن جذب مواد شیمیایی آلی (organics) در تکمیل عملیات دوم تصفیه، درصد بیشتر از مواد شیمیای و کلر آب را حذف میکند تا فیلتر ممبران دستگاه عمر مفید بالاتری داشته باشد.

مرحله چهارم (D) فیلتر ممبران یا غشاهای نیه تراوا :اکثراً املاح و نمک های محلول در آب را با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس تا ابعاد 0.0001 میکرون از آب حذف می نماید. عمده باکتری‌ها و میکرو ارگانیزم‌ها نیز در این مرحله نیز در این مرحله توسط فیلتر ممبران قابل حذف می باشد.

مرحله پنجم (E) فلیتر: مجددا در این مرحله با استفاده از یک فیتر کارتریج کربن فعال خطی آب خارج شده از ممبران که در مخزن تحت فشار دستگاه ذخیره شده و آماده مصرف می باشد، از فیلتر کربنی عبور کرده و با حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از آب ذخیره شده در منبع آماده آشامیدن می گردد.

مرحله ششم (F) فیلتر معدنی ساز: آب تصفیه شده در آخرین مرحله از این فیلتر عبور میکند که باعث تنظیم PH آب شده و بخش قابل توجهی از مواد مصرفی مورد نیاز بدن را وارد آب کرده و باعث گواراتر شدن آب میگردد .

 6 steps for treating the following:

The first phase (A) 5 micron polypropylene cartridge filter to prevent the passage of eggs and small objects such as sand and water, mud or rust and salt water pipes (up to 5 microns in diameter) is used.

The second phase (B) active carbon filter cartridges, filter, and an unpleasant smell and taste of organic substances (such as pesticides) and other chemicals from the water is absorbed, and the ability to remove free chlorine, pesticides, agriculture, trihalomethanes there.

The third stage (C) compressed carbon filter cartridges: the absorption of organic chemicals (organics) in the purification process is complete, a higher percentage of chemicals and chlorine to remove the membrane filter system is more useful life.

The fourth step (D) filter membrane or membranes permeable screen resolution: mostly minerals and salts dissolved in water using reverse osmosis mechanism to 0.0001 micron dimensions of the water is removed. Most bacteria and micro-organisms at this stage in the process is removed by the filter membrane.

The fifth step (E) filter: Again, at this point using a linear fitter activated carbon cartridge removed from the membrane Stored in pressurized tanks and machine is ready for use,Through the carbon filter and remove any odor and taste from drinking water to be stored in the source.

The sixth step (F) mineral filters for water purification in the final step of the filter passes Which regulate water PH and a significant portion of consumables needed by the body Into the water, causing the water is Gvaratr.

Soft Water, Soft Water Company, sale of soft water, soft water, water treatment, water treatment Tehran, Karaj, domestic water purifier, home water purifier soft water, water purification units, Safe, Safe water system, water Safe site, company Safe water, soft water, domestic water prices, price of Safe water, domestic water treatment dealers in Karaj

مطالب مرتبط