چه نوع آبی باید بنوشیم

چه نوع آبی باید بنوشیم

چه نوع آبی باید بنوشیم

نوع آبی که می نوشید به همان اندازه ی نوع غذایی که می خورید اهیمت دارد .آبی بنوشید که عاری از مواد زیان آور باشد .

به عنوان مثال وجود کلر در آب موجب تخمیر در جهاز هاضمه می شود . زیرا موجودات زنده میکروسکپی را از بین می برد و تعادل قارچ های میکروسکپی روده را که به تجزیه غذا ها می پردازند بر هم می زند و سرانجام کلر به عنوان ماده ای سرطان زا شناخته شده است که باید قبل از استفاده از آب آن را جدا سازیم .

آبی ننوشید که برای مدتی طولانی جوشیده باشد . ( به دلیل حفظ املاح معدنی موجود در آب )

آبی بنوشید که حاوی میزان متعادلی از املاح معدنی باشد .

آب مقطر ننوشید اگر چه تقطیر باعث حذف مواد زیان بار آب می شود ولی این عمل املاح معدنی محلول در آب را از آن می گیرد که قبلا دانستیم به آنها نیاز داریم .

آبی بنوشید که مقدار زیادی کلسیم و منیزیم به صورت محلول در آن موجود می باشد .

Type of water you drink as much importance is the type of food you eat.
Drink water that is free from harmful substances. For example, the presence of chlorine in water cause fermentation in the digestive tract
. Because it eliminates microscopic organisms And the balance of intestinal microscopic fungi that break down food and pay  Disturb and finally Chlorine is known to be carcinogenic substance

 Which must be removed before using the water to make it.

Drink water that is boiled for a long time. (For maintaining the minerals in the water)

Drink water containing the The balance of minerals.

If you drink distilled water or distilled water to remove harmful substances But that minerals are dissolved in water before we knew it we need.

Drink a lot of water-soluble calcium and magnesium as it is available.

Household water treatment machine soft water, soft water by installing water, soft water, domestic water purification soft water, soft water, water treatment, water purification home in Karaj, soft water, domestic water treatment system, water treatment system, Karaj, installation instructions water Purifier soft water, soft water, domestic water treatment costs, representing water soft water Purifier, water reseller soft water, water agencies, Safe, Safe water price

مطالب مرتبط