کار دوزینگ پمپ در تصفیه آب سافت واتر

کار دوزینگ پمپ در تصفیه آب سافت واتر به پمپ هایی که به جابه جایی مقدار مشخصی از یک سیال می پردازند ، دوزینگ پمپ یا پمپ تزریق گفته می شود . دوزینگ پمپ ها علاوه بر این که می...