مغزی درشت شیر برداشت با فلکه ستاره ای دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

مغزی درشت شیر برداشت با فلکه ستاره ای دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر کمپانی سافت واتر (soft water) از شیر برداشت ستاره ای در برخی از دستگاههای اسمز معکوس استفاده می کند، شیرهای برداشت ستاره ای ظاهر بسیار زیبایی...