گواهینامه استاندارد NSF

گواهینامه استاندارد NSF : دستگاه های تصفیه آب از جمله دستگاه تصفیه آب سافت واتر دارای تاییدیه ها و استاداردهایی از ایالات متحده آمریکا می باشند که این استانداردها نشان می دهد این دستگاه بر اساس قوانین و اصول ساخته...