سوییچ فشاربالا در تصفیه آب

سوییچ فشاربالا در  تصفیه آب سوئیچ فشار بالا (high pressure) سوئیچ ایمنی در دستگاه تصفیه آب است. سوئیچ فشار بالا و سوییچ فشار پایین هر دو برای نظارت بر عملکرد صحیح سیستم عمل می کنند. در دستگاه های تصفیه آب...