شیر قطع کن خودکار  Auto shut off valve در تصفیه آب سافت واتر

شیر قطع کن خودکار  Auto shut off valve در تصفیه آب سافت واتر در دستگاه های تصفیه آب که سیستم تصفیه در آن ها اسمز معکوس است پس از اینکه فرآیند تصفیه کامل انجام شد و ظرفیت مخزن نیز تکمیل شد...