آیا استفاده از شیر میکس در دستگاه تصفیه آب سافت واتر ضرورت دارد؟

آیا استفاده از شیر میکس در دستگاه تصفیه آب سافت واتر ضرورت دارد؟ شیر میکس یکی از ابزارهای کمکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که استفاده از آن در دستگاه ضرورت ندارد. بهتر است قبل از هر چیزی...