اتصال مغزی هوزینگ در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

اتصال مغزی هوزینگ در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر سه فیلتر پیش تصفیه الیافی، کربن فعال گرانول و کربن بلاک در اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر به صورت هوزینگی یا کارتریجی طراحی می شوند. وجود...