نحوه تعویض سوئیچ قطع فشار پایین در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

نحوه تعویض سوئیچ قطع فشار پایین در دستگاه تصفیه آب سافت واتر یکی از مشکلات دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر (soft water) خرابی سوئیچ فشار پایین می باشد. سوئیچ فشار پایین یا سوئیچ لوپرشر (low pressure) در مواقعی...