شیر تنظیم فشار هوای مخزن دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

شیر تنظیم فشار هوای مخزن دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر تمامی مخازن تحت فشاری که در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس سافت واتر مورد استفاده قرار می گیرند،دارای یک فشار کاری می باشد که با توجه...