بست نگهدارنده فیلتر بزرگ تکی در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

بست نگهدارنده فیلتر بزرگ تکی در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلترهایی که بر روی براکت دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر قرار می گیرند نیاز به قطعه ای دارند که بتوان آنها را محکم کرد و بر روی...