ساختار و عملکرد فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی سافت واتر

ساختار و عملکرد فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی سافت واتر فیلتر کربن اکتیو گرانول به عنوان فیلتر اصلی در دومین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر و پس از فیلتر الیافی نصب می شود. این فیلترها عموما...