مشخصات مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

مشخصات مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر با روش اسمز معکوس کار می کنند، بنابراین برای ذخیره سازی آب از مخازن تحت فشار استفاده می کنند. مخازن تحت فشار حاوی...