ویژگی های هوزینگ مات فیلتر های کربنی دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

ویژگی های هوزینگ مات فیلتر های کربنی دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلتر های کربنی پیش تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر شامل فیلتر کربن فعال گرانول و فیلتر کربن بلاک می شوند. این فیلتر ها...