مدت زمان استفاده از فیلتر در تعیین طول عمر فیلترهای سافت واتر چه نقشی دارد؟

مدت زمان استفاده از فیلتر در تعیین طول عمر فیلترهای سافت واتر چه نقشی دارد؟ فیلترهای به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر در انواع مختلفی قرار می گیرند اما فیلترهای الیافی، کربن فعال گرانول،...