سوییچ فشار پایین LOW Pressure سافت واتر

سوییچ فشار پایین LOW PRESSURE سافت واتر : سوییچ های فشاری که (فشار کم و فشار زیاد) بر روی دستگاه های تصفیه آب قرار گرفته اند از پمپ ، پمپ فشار بالا، غشای  ROو سایر اجزای دستگاه تصفیه آب ،...