آب های سطحی زمین

آب های سطحی زمین به تمامی آب هایی که بر روی سطح زمین وجود دارند آب های سطحی گفته می شود. به طور کلی آب های سطحی ناشی از بارش هستند و یا از آب های زیر زمینی به وجود...