شیر بین راهی دو سر فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

شیر بین راهی دو سر فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر دستگاه های تصفیه آب خانگی بدون وجود اتصالات معنا ندارند، در واقع عدم وجود اتصالات باعث می شود تا هیچ ارتباطی بین قطعات دستگاه به وجود...