کاربرد شیر کلکتوری مهره ماسوره ای در تصفیه آب سافت واتر

کاربرد شیر کلکتوری مهره ماسوره ای در تصفیه آب سافت واتر در لوله کشی های جدید از روش کلکتور استفاده می شود و کلکتور به انشعاباتی تقسیم می شود که بر سر آن شیر کلکتور وجود دارد ، شیر کلکتور...