فرآیند اسمز معکوس RO در تصفیه آب

فرآیند اسمز معکوس RO در تصفیه آب : فرآیند اسمز معکوس (Reverse osmosis) در واقع فرآیندیست که قادر است یک محلول را با غشای نیمه تراوایی که دارد ناخالصی هایش را جدا کرده و به یک ماده خالص تبدیل کند...