اتصال تبدیل شیر برداشت در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

اتصال تبدیل شیر برداشت در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس سافت واتر، شیر برداشت جداگانه ای به همراه جعبه محصول می آید که از آن برای مصرف و برداشت آب تصفیه...