مغزی ریز شیر برداشت با فلکه ستاره ای تصفیه آب خانگی سافت واتر

مغزی ریز شیر برداشت با فلکه ستاره ای تصفیه آب خانگی سافت واتر خرابی های رایج دیده شده در شیر برداشت عموما به دلیل از کار افتادن و پوسیدگی مغزی است. در واقع مغزی ها پر تکرارترین و پر مصرف...