مغزی درشت شیر برداشت با فلکه اهرمی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

مغزی درشت شیر برداشت با فلکه اهرمی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر مغزی به عنوان یکی از قطعات یدکی در اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس به کار برده می شود. البته این مغزی ها...