شاسی نیمه صنعتی دستگاه تصفیه آب سافت واتر Soft Water  

شاسی نیمه صنعتی دستگاه تصفیه آب سافت واتر Soft Water: شاسی نیمه صنعتی دستگاه تصفیه آب سافت واتر (Soft Water) قطعه ای است که وظیفه نگهداری قطعات و اجزای دستگاه نظیر پمپ آب ، هوزینگ ها ، گیج فشار و...