مواد شیمیایی متداول موجود در آب

مواد شیمیایی متداول موجود در آب

مواد شیمیایی متداول موجود در آب

نیترات: مسمومیت کودکان، نرسیدن اکسیژن کافی به بافت و عوارضی مثل تیرگی اطراف چشم و سرطان.

آرسنیک: خطر بروز سرطان و بیماری های کلیوی و کبدی.

حشره کش و آفت کش: بیماری های اعصاب و روان و مشکلات کلیه و کبد، کم خونی و بیماری های تناسلی.

سرب: افزایش مواد سمی در بدن (Toxic) بروز بیماری ها خصصوصا در زنان باردار و اطفال.

زنگ آهن: آلاینده های ناشی از فرسودگی انشعابات.

یک دستگاه تصفیه آب استاندارد می تواند تمامی این سموم و مواد شیمیایی مضر برای بدن را از بین برده و آبی گوارا برای شما و خانوادتان فراهم کند.

Nitrate poisoning in children, inadequate supply of oxygen to the tissues around the eyes and cancer, and complications such as blur.
Arsenic, and kidney disease and liver cancer.
Insecticides and pesticides, disease, mental disorders and kidney and liver problems, anemia and reproductive diseases.
Lead increased toxins in the body (Toxic) Khssvsa illnesses in pregnant women and children.
Rust, corrosion emissions splits.
A standard water can be harmful to the body of all the toxins and chemicals that destroyed the fresh water for you and your family and provide.

Water purification soft water, soft water, water purifier, home water treatment device, soft water water purification soft water, domestic water treatment in Karaj, soft water, domestic water, domestic water treatment Branch, Water site Safe, Safe Water Company, Sell water Purifier soft water, water purification equipment sales Safe, soft water filter, water purifier, domestic prices of soft water, water purification soft water sale

مطالب مرتبط