ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی

ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی

ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی

 1) رفع کامل سنگ کلیه

2) حذف زنگ زدگی لوله ها از آب آشامیدنی

3) کاهش سختی و سنگینی آب به میزان 95 تا 99 درصد

4) حذف کامل کوچکترین میکروبها ( انگل ، ویروس ، قارچ ) و مواد شیمیایی مانند نیترات و سم آرسنیک با دقت 0001/0 میکرون

5) تولید 200 لیتر آب تصفیه شده طبق استاندارد NSF در شبانه روز مختص آشامیدن در آشپزخانه ( در صورت تمایل مصرف کننده ظرفیت تولید قابل افزایش طبق سفارش میباشد.)

1) Complete removal of kidney stones

2) Remove rust from the water pipes

3) reduce water hardness and weight by 95 to 99 percent

4) complete removal of the smallest microbes (parasites, viruses, fungi) and chemicals such as arsenic, nitrate and 0001/0 micron precision

5) to produce 200 liters of water per day, according to NSF standards for drinking in the kitchen (in the case of consumer sentiment increased production capacity of the order.)

Soft water, water treatment, water purifiers soft water, soft water by installing a water treatment system, water purification soft water, domestic water treatment in Tehran, Karaj, domestic water purifier, home water purifier soft water, water purification units Safe machine, Safe water, soft water by installing a water treatment system, water site Safe, Safe water company, the price of soft water, domestic water, domestic water treatment dealers in Karaj, reseller water purification soft water

  • دستگاه تصفیه آب خانگی ro language:fa

مطالب مرتبط