نمایندگی فروش فیلتر آنتی باکتریال دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

نمایندگی فروش فیلتر آنتی باکتریال دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

زمانی که در دستگاه های تصفیه آب، آب لوله کشی با وجود فیلترهای دستگاه، تصفیه می شوند کلر موجود در آب که خاصیت ضدعفونی کننده آب را دارد از بین می رود لذا در زمان از بین رفتن خاصیت ضد عفونی، آب مستعد آلودگی و انواع باکتری ها می شود.

البته وجود فیلترهای آنتی باکتریال این نگرانی را از بین برده اند و آب تصفیه عاری از هرگونه باکتری های خطرناکی نظیر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس، اورئوس می شود. در واقع با وجود این فیلتر دیگر نیازی به فیلتر یو وی نمی باشد.

در اصل فیلتر یو وی فیلتری است که با