تعویض فیلترهای پایین دستگاه تصفیه آب سافت واتر

تعویض فیلتر های پایین دستگاه تصفیه آب سافت واتر دستگاه های سافت واتر در ایران بیشتر به صورت زیر سینکی هستند زیرا این دستگاه ها به دلیل داشتن مخزنی بزرگ و ظاهرشان باید در زیر سینک نصب شوند.  فیلتر های...