عملکرد چهار راهی مکانیکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر 

عملکرد چهار راهی مکانیکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر  شیر برقی و چهار راهی مکانیکی دو قطعه با وظایف مشابه اما ساختار و عملکردی متفاوت می باشند. شیر برقی امروزه جایگزین چهار راهی های مکانیکی شده است...