وظیفه فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب سافت واتر

وظیفه فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب سافت واتر فیلتر پست کربن پنجمین فیلتر دستگاه تصفیه آب است و به صورت خطی یا inline تولید می شود ، در بالای دستگاه بعد از فیلتر ممبراین نصب می شود. ورودی  این...