ویژگی سیلیس ها در تصفیه آب سافت واتر

ویژگی سیلیس ها در تصفیه آب سافت واتر فیلتر شنی اولین فیلتر دستگاه تصفیه آب صنعتی است که برای حذف ذرات معلق موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر یک نوع مخزن است که دارای دریچه ورودی...