مشخصات ظاهری و فنی فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

مشخصات ظاهری و فنی فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر طی انجام مراحل تصفیه آب نه تنها کلیه رسوبات، مواد آلی، مواد شیمیایی، سدیم، نیترات و حتی باکتری ها از آب جدا می شوند بلکه مواد مفیدی که...