شستشو فیلترکربن یا کربن گیری

شستشو فیلترکربن یا کربن گیری : معمولا در هر دستگاه تصفیه چند فیلتر کربن مثل GAC در مرحله دوم ، کربن بلاک در مرحله سوم  و پست کربن در مرحله پنجم وجود دارد که هر کدام با روش جذب سطحی...