عدد نرمال گیج فشار در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

عدد نرمال گیج فشار در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر بسیاری از دستگاه های تصفیه آب خانگی مجهز به گیج فشار می باشند. فشار سنج تصفیه آب به صورت گیج عقربه دار است. وجود گیج فشار در دستگاه تصفیه...