مشخصات فلو فاضلاب دستگاه تصفیه آب سافت واتر

مشخصات فلو فاضلاب دستگاه تصفیه آب سافت واتر فلوفاضلاب قطعه ای در دستگاه تصفیه آب است که باعث محدود شدن جریان پساب می شود . از این قطعه ی استوانه ای شکل ، آبی که از خروجی فاضلاب فیلتر ممبران...