برچسب: فیلتر سافت واتر

مواد شیمیایی متداول موجود در آب

مواد شیمیایی متداول موجود در آب

نیترات: مسمومیت کودکان، نرسیدن اکسیژن کافی به بافت و عوارضی مثل تیرگی اطراف چشم و سرطان. آرسنیک: خطر بروز سرطان و بیماری های کلیوی و کبدی.