تعویض فیلترهای بالایی دستگاه تصفیه آب سافت واتر

تعویض فیلترهای بالایی دستگاه تصفیه آب سافت واتر در قسمت بالایی دستگاه تصفیه آب سه فیلتر به صورت خوابیده قرار دارد که  یکی از آنها فیلتر ممبران است که از بقیه بزرگ تر  است و فیلتر اصلی می باشد. از...