دوزینگ پمپ دستگاه تصفیه آب صنعتی سافت واتر

دوزینگ پمپ دستگاه تصفیه آب صنعتی سافت واتر دوزینگ پمپ ، پمپی است که دبی دلخواه و مناسب را تنظیم می کند . وظیفه دوزینگ پمپ این است که در مقدار معینی از مواد شیمیایی مانند کلر ، آنتی اسکالانت...