کاربرد پرشروسل در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

کاربرد پرشروسل در دستگاه تصفیه آب سافت واتر در سیستم تصفیه آب اسمز معکوس صنعتی فیلتر ممبران در محفظه ای قرار می گیرد که به آن پرشروسل یا مخزن تحت فشار گفته می شود که از جنس کامپوزیتی است. البته...