توصیه های مهم بعد از نصب دستگاه تصفیه کننده آب سافت واتر

توصیه های مهم بعد از نصب دستگاه تصفیه کننده آب سافت واتر به علت وجود حباب در آب ، آب به رنگ شیری می باشد که جای نگرانی نیست و مدتی بعد از استفاده حباب ها از بین می روند....