وظیفه فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

وظیفه فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب سافت واتر مهم ترین و اصلی ترین فیلتر دستگاه تصفیه آب که نقش بسیار زیادی در تصفیه آب دارد ، فیلتر ممبران می باشد . این فیلتر چهارمین فیلتر تعبیه شده در دستگاه...