انواع فیلترهای کربنی در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

انواع فیلترهای کربنی در دستگاه تصفیه آب سافت واتر اگر به دستگاه تصفیه آب خانگی نگاه کنید در مرحله دوم و سوم فیلتر کربنی به کار رفته است که مرحله دوم فیلتر کربن اکتیو یا گرانول است و مرحله سوم...